10 چیز که خداوند در مورد آن ها هرگز از تو سوال نمی کند

http://radsms.com

7ymg6kl 10 چیز که خداوند در مورد آن ها هرگز از تو سوال نمی کند


1-خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود،
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟