چرا میگن بچه ننه !؟ نمیگن بچه بابا !؟

http://radsms.com

(طنز خنده دار)

مطالب بامزه !

ادامه در لینک زیر