داستان جالب ماهی گیر و تاجر

http://radsms.com

1150997647 0735 1 داستان جالب ماهی گیر و تاجر

یک تاجر آمریکایى نزدیک یک روستاى مکزیکى ایستاده بود که یک قایق کوچک ماهیگیرى از بغلش رد شد که توش چند تا ماهى بود!

از مکزیکى پرسید: چقدر طول کشید که این چند تارو بگیرى؟
مکزیکى: مدت خیلى کمى !

ادامه در لینک زیر