داستان جالب ماهی گیر و تاجر

http://radsms.com

داستان جدید ، داستان های زیبا radsms.com

یک تاجر آمریکایى نزدیک یک روستاى مکزیکى ایستاده بود که یک قایق کوچک ماهیگیرى از بغلش رد شد که توش چند تا ماهى بود!

از مکزیکى پرسید: چقدر طول کشید که این چند تارو بگیرى؟
مکزیکى: مدت خیلى کمى !

ادامه در لینک زیر