اس ام اس های خنده دار و سرکاری جالب
 
اس ام اس های خنده دار جدید و سرکاری
 
گاهی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع
 
 مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است!
 
نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن!!!؟
 
.
 
.
 
.

میخواستم ببینم مسئول ارسال مخابرات سر کارشه یا جیم زده !

تو راحت باش !!!

ادامه در لینک زیر