این مطلب با احترام به دستور کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه

قانون جرائم رایانه ای بطور کامل حذف شد .