فرق بین دوست واقعی و دوست معمولی

http://radsms.com

 

دوست معمولی __ دوست واقعی...
 
ادامه مطالب در لینک زیر
 

 

ــ یک دوست معمولی هیچ گاه نمی تواند گریه ی تو را ببیند .

ــ یک دوست واقعی شانه هایش از گریه ی تو تر خواهد شد.

http://radsms.com

ــ دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمی داند.

ــ دوست واقعی شاید تلفن آن ها را جایی نوشته باشد.

http://radsms.com

ــ دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد.

ــ دوست واقعی زودتر به کمک تو می آید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند.

http://radsms.com

ــ دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو ناراحت و دلگیر می شود.

ــ دوست واقعی می پرسد چرا نتوانستی زود تر تماس بگیری؟

http://radsms.com

ــ دوست معمولی دوست دارد به مشکلات تو گوش دهد .

ــ دوست واقعی سعی در حل آن ها میکند.

http://radsms.com

ــ دوست معمولی مانند مهمان رفتار می کند و منتظر می ماند از او پذیرایی شود.

ــ دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند.

http://radsms.com

ــ دوست معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود .

ــ دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافعه دوستی شما محکم تر می شود.

http://radsms.com

 

((یک دوست واقعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کردند با تو می ماند))