سری جدید دانستنی ها به زبان فارسی و انگلیسی ( اسفند ماه 88 )

http://radsms.com


http://infosthetics.com/archives/did_you_know.jpg

The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air?

آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

Multiplying 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

Elephants are the only animals that cannot jump

آیا میدانستید که: فیلها تنها موجوداتی هستند که نمیتوانند بپرند؟

The body’s strongest muscle is our tongue

آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟

ادامه در لینک زیر


Statistically, people are more afraid of spiders than they are of dying

آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟

All polar bears are left handed

آیا میدانستید که: خرسهای قطبی چپ دست هستند؟

Crocodiles cannot stick out their tongue

آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟

Butterflies taste with their feet

آیا میدانستید
که: مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد؟

A cockroach can live 9 days without it’s head. It only dies because it cannot eat.

آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟

A duck’s quack has no echo, and nobody knows why

آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟

It is impossible to sneeze with your eye’s open

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟

Starfish have no brains

آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟

Thomas Edison was afraid of the dark.

آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟

The word “cemetery” comes from the Greek koimetirion which means dormitory

آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه “Cemetry” (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی “Koimetirio” به معنی “خوابگاه” است؟

It is impossible to suck your elbow.

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟

Mosquitoes have teeth

آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟

80% of the people who read this will try to suck their elbow.

آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟

برچسب ها