برنامه بازی های لیگ برتر فوتبال(خلیج فارس) فصل 90-89

http://radsms.com


هفته اول:
سه‌شنبه – 05/05/89
ذوب آهن اصفهان – پیکان قزوین
فولادخوزستان – استیل آذین تهران
پاس همدان – مس کرمان
پرسپولیس تهران – تراکتورسازی تبریز
راه آهن شهرری – سپاهان اصفهان
شهرداری تبریز – استقلال تهران
ملوان بندرانزلی – نفت تهران
شاهین بوشهر – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
سایپا کرج – صبای قم

ادامه در لینک زیر

هفته دوم:
یکشنبه – 10/05/89
استقلال تهران – فولادخوزستان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – سایپا کرج
استیل آذین تهران – پاس همدان
صبای قم – پرسپولیس تهران
تراکتورسازی تبریز – راه آهن شهرری
نفت تهران – شهرداری تبریز
پیکان قزوین – شاهین بوشهر
مس کرمان – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی

هفته سوم:

جمعه – 15/05/89
فولادخوزستان – سپاهان اصفهان
پرسپولیس تهران – سایپا کرج
استیل آذین تهران – نفت تهران
ذوب آهن اصفهان – استقلال تهران
راه آهن شهرری – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شاهین بوشهر – صبای قم
ملوان بندرانزلی – مس کرمان
پاس همدان – پیکان قزوین
تراکتورسازی تبریز – شهرداری تبریز

هفته چهارم:

جمعه – 22/05/89
نفت تهران – فولادخوزستان
سایپا کرج – ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران – استیل آذین تهران
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – پرسپولیس تهران
صبای قم – راه آهن شهرری
نفت تهران – فولادخوزستان
سپاهان اصفهان – شاهین بوشهر
مس کرمان – شهرداری تبریز
پیکان قزوین – ملوان بندرانزلی

هفته پنجم:

سه‌شنبه – 26/05/89
فولادخوزستان – صبای قم
ملوان بندرانزلی – سایپا کرج
استیل آذین تهران – مس کرمان
استقلال تهران – پیکان قزوین
راه آهن شهرری – پرسپولیس تهران
پاس همدان – نفت تهران
شاهین بوشهر – تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

هفته ششم:
یکشنبه – 31/05/89
مس کرمان – فولادخوزستان
سایپا کرج – راه آهن شهرری
پیکان قزوین – استیل آذین تهران
نفت تهران – استقلال تهران
پرسپولیس تهران – شاهین بوشهر
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – پاس همدان
صبای قم – شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز – ملوان بندرانزلی

هفته هفتم:

جمعه – 05/06/89
فولاد خوزستان – پرسپولیس تهران
استقلال تهران – سپاهان اصفهان
پاس همدان – سایپا کرج
استیل آذین تهران – تراکتورسازی تبریز
شاهین بوشهر – راه آهن شهرری
نفت تهران – مس کرمان
ملوان بندرانزلی – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شهرداری تبریز – پیکان قزوین
ذوب آهن اصفهان – صبای قم

هفته هشتم:

جمعه – 19/06/89
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – فولاد خوزستان
سایپا کرج – شاهین بوشهر
پرسپولیس تهران – پاس همدان
صبای قم – استیل آذین
مس کرمان – استقلال تهران
راه آهن شهرری – ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین – نفت تهران
تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – شهرداری تبریز

هفته نهم:

جمعه – 26/06/89
فولادخوزستان – پیکان قزوین
استقلال تهران – سایپا کرج
شهرداری تبریز – پرسپولیس تهران
استیل آذین تهران – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان – راه آهن شهرری
نفت تهران – سپاهان اصفهان
پاس همدان – صبای قم
مس کرمان – تراکتورسازی تبریز
ملوان بندرانزلی – شاهین بوشهر

هفته دهم:

جمعه – 23/07/89
راه آهن شهرری – فولاد خوزستان
سایپا کرج – شهرداری تبریز
سپاهان اصفهان – استیل آذین تهران
پرسپولیس تهران – ملوان بندرانزلی
صبای قم – استقلال تهران
تراکتورسازی تبریز – نفت تهران
شاهین بوشهر – ذوب آهن اصفهان
پیکان قزوین – مس کرمان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – پاس همدان

هفته یازدهم:

جمعه – 30/07/89
فولادخوزستان – تراکتورسازی تبریز
استیل آذین تهران – سایپا کرج
استقلال تهران – پرسپولیس تهران
شهرداری تبریز – راه آهن شهرری
نفت تهران – صبای قم
پاس همدان – شاهین بوشهر
مس کرمان – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین – سپاهان اصفهان

هفته دوازدهم:

سه‌شنبه – 04/08/89
سایپا کرج – فولاد خوزستان
شاهین بوشهر – استیل آذین تهران
پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان
تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران
راه آهن شهرری – پاس همدان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – نفت تهران
سپاهان اصفهان – مس کرمان
صبای قم – پیکان قزوین
ملوان بندرانزلی – شهرداری تبریز

هفته سیزدهم:

یکشنبه – 09/08/89
نفت تهران – سایپا کرج
فولاد خوزستان – شاهین بوشهر
استیل آذین تهران – پرسپولیس تهران
استقلال تهران – راه آهن شهرری
مس کرمان – صبای قم
پاس همدان – ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شهرداری تبریز – ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – تراکتورسازی تبریز

هفته چهاردهم:
جمعه – 14/08/89
ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان
سایپا کرج – مس کرمان
راه آهن شهرری – استیل آذین
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – استقلال
پرسپولیس تهران – نفت تهران
شاهین بوشهر – شهرداری تبریز
ذوب آهن اصفهان – پاس همدان
صبای قم – سپاهان اصفهان
تراکتورسازی تبریز – پیکان قزوین

هفته پانزدهم:
سه‌شنبه – 18/08/89
پیکان قزوین – سایپا کرج
مس کرمان – پرسپولیس تهران
نفت تهران – راه آهن شهرری
استقلال تهران – شاهین بوشهر
استیل آذین تهران – ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان
شهرداری تبریز – پاس همدان
سپاهان اصفهان – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
صبای قم – تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم:
یکشنبه – 07/09/89
پاس همدان – فولاد خوزستان
شهرداری تبریز – استیل آذین تهران
ملوان بندرانزلی – استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان – نفت تهران
شاهین بوشهر – مس کرمان
راه آهن شهرری – پیکان قزوین
پرسپولیس تهران – سپاهان اصفهان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) – صبای قم
سایپا کرج – تراکتورسازی تبریز

هفته هفدهم:
جمعه – 12/09/89
سپاهان اصفهان – سایپا کرج
پیکان قزوین – پرسپولیس تهران
مس کرمان – راه آهن شهرری
نفت تهران – شاهین بوشهر
صبای قم – ملوان بندرانزلی
استیل آذین تهران – ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران – پاس همدان
فولاد خوزستان – شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز – (صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)

دانلود این آهنگ

برچسب ها