اس ام اس های بسیار زیبای فلسفی و جملات پر مفهوم بزرگان

http://radsms.com

stock vector : Email message icon. Vector illustration.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

مهربانی زبانی است که :

برای کور دیدنی ، برای  کر شنیدنی ، و برای لال  گفتنی است . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند

من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . . .

بنیامین فرانکلین

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش . . .

جبران خلیل جبران

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

n بار سقوط کردی n+1٬ بار برخیز  . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی . . .

شکسپیر

ادامه در لینک زیر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند

که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند . . .

الوین تافلر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست

محمد حجازی

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

تاسمیت

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

اگرهمواره همچون گذشته بیندیشید همان چیزی رابدست می آورید که تابحال کسب کرده اید. . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

هیچگاه بایک نادان جروبحث نکن زیراآنان که شما

رانظاره می کنند نادانترازآن هستند که تشخیص درست دهند . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

نه ازخودت تعریف کن ونه بدگویی ، زیرا اگرتعریف کنی نمی پسندند

واگر بدبگویی تورابیش ازآنچه اظهارمی کنی بدمی پندارند . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

اگرقرارباشد به طرف هرسگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی هرگزبه مقصد نمیرسی . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

چهره یک زن ،نماینده شوهراووپیراهن یک مرد معرف زن اوست. . .

مثل یوگسلاوی

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

هیچگاه نمی توان بامشت گره کرده ، دستی را به گرمی فشارداد . . .

گاندی

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

موفقیت بدست آوردن چیزی است که دوست داری

اما خوشبختی دوست داشتن چیزی است که به دست آورده ای . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ، radsms.com

باطن وسیرت واقعی مردم رادرزمان بدبختیشان می توان شناخت. . .

دانیال نبی

برچسب ها