اس ام اس به زبان کردی ، پیامک کردی

http://RadsMs.com

sms falsafi اس ام اس به زبان کردی ، پیامک کردی

شةوقي أوويي تؤية رووناکي دپي سةوداسةرم

بؤ تريفةي ماهي أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

معنی :

شوق ديدار روي تو روشني‌بخش دل سودايي من‌است

بي‌ فروغ ماه رويت، جلوه و جلايي ندارد شب

.

.

.

هه رچه ند که نات بینم

به ڵام ده نگی خه نده ت

ئه بزوێنێ

دڵی سڕم

معنی:

هیچ می دانی

هر چند که ناپیدایی

اما دل شکسته ام می گوید

می آید صدایی

.

.

.

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم

گیانم  بو  خوت  به ره

معنی :

جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت

جانم را بگیر و برای خود ببر

ادامه در لینک زیر


.

.

.

باخي بةهةشتم ، روخساري تؤية ضاوم تامــةزرؤي ديداري تؤية

يـادي ثيرؤزت هـةر لـة دپـماية تا أؤذي دوايـي کـؤتايي ناية

معنی :

باغ بهشت من ، رخسار توست ديدگانم مشتاق ديدار توست

ياد متبرك تو مونس دل من است وتا روز بازپسين همراه اوست

.

.

.

ياران تةطبيرص ، زامـم کـاري‌ية دةردي ئةمجـارةم ئةوينداري‌ية

کؤترة باريکة نصضيري بـاز بص هةرطيزناتوانص بفأص،دةرباز بص

معنی:

ياران چاره‌اي! زخم من كاريست چراكه درد م اين‌بار،درد عشق است

كبوتري‌كه به چنگ شاهين افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گريزي

.

.

.

بـص تؤ هـةناوم باخي بـص‌ئاوة طوپـي ئـاواتم سيس و ذاکـاوة

ضاوم لـة أصذنةي بةزةيي تؤية بةسيةتي خةزان وادةي ضرؤية

معنی :

بي يادت دلم باغ تشنه‌اي خواهد‌شد بي يادت گل اميدم خواهد پژمرد

چشم اميدم به باران رحمت توست پس پاييز مرا بهار پرشكوفه‌ گردان

.

.

.

ضؤن نةطرييم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم

بؤ تةوافي أؤذي رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو

معنی :

چگونه نگريم مني که روز و شبم را بازنمي‌شناسم

بهر طواف خورشيد روي توست که شب سرگردان است

.

.

.

خةرمةني ذينم بة بادا ضوو بة دةس هيجراني تؤ

من دةسووتصم و شةميش بؤ حاپي من طريانة شةو

معنی :

خرمن هستي‌ام را هجران تو به دست باد سپرد

من مي‌سوزم و شمع نيز بر حالم مي‌گريد شب